Kasutustingimused

Leping

Saidi kids.ee kasutamine tähendab, et kasutaja nõustub kõigi alljärgnevate lepingutingimustega ning kohustub neid järgima.

Sait kids.ee sisaldab autoriõiguste ja -seadustega kaitstavaid materjale, kaubamärke ja muid materjale, sealhulgas, kuid mitte ainult tekste, fotosid, videomaterjale, graafilisi kujundeid, muusika- ja heliteoseid.

Võrgu kasutajal ei ole õigust muuta, avaldada, edastada kolmandatele isikutele, luua tuletatud tooteid, müüa ega muul viisil kasutada kids.ee sisu osaliselt või täielikult.

Võrgu kasutaja võib saidile kids.ee materjale üles laadida (alla laadida/kopeerida) ainult isiklikuks kasutamiseks.

kids.ee kasutaja kohustub saiti kasutama ainult seaduslikel eesmärkidel, mitte saidile üles panema või saidi kaudu edastama mistahes materjale, mis:

  • rikuvad EV seadusi, sisaldavad teisi isikuid diskrediteerivaid ähvardusi või solvanguid;
  • rikuvad kodanike õigusi eraelule või avalikku korda, on sündsusetu iseloomuga;
  • rikuvad ühel või teisel määral teiste isikute au ja väärikust ning seadusega kaitstavaid õigusi ja huve;
  • sisaldavad religioosset, rassistlikku või rahvuslikku vaenu õhutavaid üleskutseid või soodustavad seda, sisaldavad vaenuõhutamise katseid või üleskutseid vägivallale;
  • muid materjale, mis õhutavad teisi isikuid seadusevastasele käitumisele või rikuvad mingil viisil seaduse sätteid.

kids.ee kasutaja kohustub mitte üles laadima ega panema saidile ega muul viisil saidil kasutama intellektuaalse omandi seadusega kaitstavaid mistahes materjale ega muid seadusega kaitstavaid materjale ilma nende õiguste valdaja selgesõnalise loata.

Sealjuures tõendamise kohustus, et võrgu kasutaja poolt saidile kids.ee materjalide üles panemine ei riku kolmandate isikute autori-, naaber- ega muid õigusi ülespandavatele materjalidele, lasub kasutajal.

kids.ee kasutaja nõustub sellega, et ta kannab täielikku ainuisikulist vastutust saidile ülespandavate materjalide suhtes ning hüvitab selliste rikkumiste tagajärjel tekkiva mistahes kahju, samuti selliste materjalide saidile üleslaadimise tagajärjel tekkiva mistahes kahju.

Teksti mistahes kasutamine, kopeerimine või ümbertrükkimine täielikult või osaliselt, samuti fotode kasutamine ilma nende autorite kirjaliku loata on keelatud.

Saidil mistahes materjalide ümbertrükkimine ja kasutamine on lubatud ainult kirjalikul kokkuleppel ja viitega saidile kids.ee.

Saidi kids.ee kasutajal on registreeritud kasutajakonto. Kasutaja võib oma andmeid lisada, muuta ja kustutada.

Saidi kids.ee kasutaja annab loa oma isiklike andmete töötlemiseks, kasutamiseks ning talle teadete saatmiseks. Teadete saamisest võib mistahes hetkel loobuda.

Parool peab sisaldama vähemalt nelja sümbolit.

Sait kids.ee jätab endale õiguse kustutada solvavad või ebatsensuursed kasutajanimed.

Registreeritud kasutajakonto infot ei edastata kolmandatele isikutele ilma kasutaja nõusolekuta, välja arvatud EV seadusandluses sätestatud juhtudel.

Mitme kasutajakonto kasutamine on keelatud.

Käesoleva lepingu tingimuste rikkumisel kasutaja blokeeritakse.

Sait kids.ee ei kanna mingit vastutust saidil nimetatud kaupade ja teenuste kvaliteedi, usaldusväärsuse, kõlbulikkuse ega saadavuse eest, samuti ohutuse eest nende kasutamisel.

Sait kids.ee ei kanna mingit vastutust saidil nimetatud teenuste ja kaupade kasutaja poolt soetamise tagajärgede eest.

Sait kids.ee ei kanna mingit vastutust saidil nimetatud kaupade ja teenuste hindade mittevastavuse ja muutmise eest.

Sait kids.ee ei kanna mingit vastutust saidil nimetatud kaupade või teenuste kasutamise järgselt kasutajale tekkinud kaudse, juhusliku, ettenägematu, faktilise, trahvi- või hilisema kahjumi eest.

Sait kids.ee ei kanna mingit vastutust saidil nimetatud kaupade ja teenuste kasutamise järgselt tekkinud kohustuste, kehaliste vigastuste, ainelise ega mistahes muu kahju eest.

Sait kids.ee ei kanna mingit vastutust saidile ja foorumisse ülespandud tekstide sisu ega nende kasutajapoolse tõlgendamise tagajärgede eest.

Sait kids.ee ei kanna mingit vastutust finants- või mistahes muude tegevuste eest, mis on toimunud kas saidi kasutajate või kasutaja ja saidil märgitud firmade/ettevõtjate vahel.

Sait kids.ee ei ole mitte professionaalne meditsiiniline, vaid informatiivne ja meelelahutuslik ressurss.

Sait kids.ee võib lepingut mistahes ajal terviklikult või osaliselt muuta ilma sellest eraldi teavitamata. Leping jõustub selle avaldamise hetkest saidil kids.ee.